- priemyselný dizajn a konštrukcia


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti XTREAM a.s

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2018

 

1. Úvodné ustanovenia

 

1.1. Spoločnosť XTREAM a.s. so sídlom Legionárska 6972, 91101 Trenčín, IČO:  47 555 912, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel a.s., vložka č.  10668/R  (ďalej len XTREAM a.s.) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti XTREAM a.s. (ďalej len “VOP”). VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou XTREAM a.s. a tretími osobami ako jej klientmi týkajúce sa poskytovania systému prevádzkovaného spoločnosťou XTREAM a.s. (ďaej len “Systém”). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi XTREAM a.s. a jej klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch XTREAM a.s. a v elektronickej forme na internetovej stránke www.xtream.sk/obchodne-podmienky .


1.2. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

 

1.3. Využívaním našich služieb zákazník súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
 

2. Definície pojmov

 

 

2.1. Systém na správu znamená systém určený najmä k:
• internetové obchody
• webstránky
• štatistické sledovanie návštevnosti

• webhosting


2.2. Systém je umiestnený a hostovaný na serveroch XTREAM a.s.

2.3. Objednávateľ bude môcť pracovať so Systémom prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer, alebo Firefox.

2.4. Objednávateľ znamená klient spoločnosti XTREAM a.s., ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť XTREAM a.s. poskytnúť Systém.

2.5. Objednávka znamená písomnú objednávku Systému, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou XTREAM a.s.

2.6. Zmluva je zmluva o poskytnutí služieb alebo akýkoľvek obdobný zmluvný vzťah medzi XTREAM a.s. a Objednávateľom, uzatvorený v písomnej forme, na základe ktorého spoločnosť XTREAM a.s. poskytuje Objednávateľovi Systém. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka.

2.7. Zmluvné strany znamenajú spoločnosť XTREAM a.s. a Objednávateľa spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.8. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2.9. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

2.10. Autorský zákon znamená zákon č. 618/2003 Zb. v platnom znení.

2.11. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2.12. Cenník znamená cenník Systému a Služieb spoločnosti XTREAM a.s..

2.13. Doména je server so špecifikovanou url adresou, ktorú si Objednávateľ prenajíma za účelom zobrazenia webstránok, napr. www.vasastranka.sk.

2.14. Webhosting je hosťovanie (prenájom) domény a pridelenie diskového priestory na ktorom je webstránka uložená.
 

3. Práva a povinnosti Zmluvných strán

 

 

3.1. XTREAM a.s. sa zaväzuje poskytovať Systém v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušnými normami a aktuálnymi štandardmi.


3.2. XTREAM a.s. sa zaväzuje zabezpečiť plynulú a neprerušovanú prevádzku Systému.

3.3. XTREAM a.s. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi termín technických odstávok Systému.

3.4. XTREAM a.s. si vyhradzuje právo na technickú odstávku Systému v rozsahu 5 hodín za mesiac. Pri prekročení tohto času je XTREAM a.s. povinná poskytnúť Objednávateľovi pomernú zľavu z mesačnej ceny.

3.5. Odovzdanie a prevzatie Systému sa uskutoční poskytnutím prihlasovacích údajov, t.j. prihlasovacieho mena a hesla do Systému umiestneného na server.

3.6. Ak nepredvídané okolnosti zabránia spoločnosti XTREAM a.s. zabezpečiť plynulú a nepretržitú prevádzku Systému, je XTREAM a.s. povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi.

3.7. Objednávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak vstupné podklady zadávané do Systému spĺňajú charakter diela, vlastní autorské práva na dielo alebo súhlas autora na použitie diela, ktoré bude distribuované prostredníctvom emailu alebo jeho časti, a v prípade, ak materiály sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona, bude postupovať v súlade s Autorským zákonom. Túto skutočnosť sa Objednávateľ zaväzuje spoločnosti XTREAM a.s. na požiadanie preukázať.

3.8. XTREAM a.s. nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva zo strany Objednávateľa.

3.9. Objednávateľ prehlasuje, že všetci jeho klienti - užívatelia, na ktorých elektronické adresy budú zasielané správy elektronickej pošty, udelili na takýto druh priameho marketingu predchádzajúci súhlas.
 

4.0. Všetky služby objednané prostredníctvom emailu, alebo telefonicky budú spracované a vyúčtované podľa cenníka, podľa rýchlosti vyhotovenia. Teda najrýchlejšie do 3 dní.

 

5. Cena za poskytovanie Systému a služieb

 

 

5.1. Cena za poskytovanie Systému je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve a/alebo Objednávke. Pri opakujúcom sa plnení a pri jednotkovej a/alebo hodinovej cene uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác a počet odoslaných emailov v priebehu daného fakturačného obdobia uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písmne oznámi druhej Zmluvnej strane.

5.2. Cena za Služby a/alebo Produkt je určená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Presná výška ceny je uvedená v Zmluve a/alebo Objednávke. Pri opakujúcom sa plnení a pri hodinovej cene uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke bude prílohou faktúry prehľad vykonaných prác v priebehu daného fakturačného obdobia.


5.3. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, prílohách a Cenníku sú uvádzané bez DPH - niesme platci DPH.


5.4. XTREAM a.s. si vyhradzuje právo zmeniť Cenník, pričom sa však zaväzuje nezmeniť cenu vo vzťahu k Objednávateľovi na vyššiu, ako účtuje ostatným svojim zákazníkom za porovnateľné služby.


5.5. XTREAM a.s. sa zaväzuje minimálne jedenkrát ročne vykonať revíziu Cenníka.


5.6. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke http://xtream.sk/cennik/


5.7. Zmena Cenníka nemá žiaden vplyv na skôr prijaté Objednávky, pokiaľ v nich nie je uvedené inak.


5.8. V prípade tvorby webstránok a aj iných programových prác, je dohodnutá cena platná pri štandardných šablónach, ktoré má XTREAM a.s. už naprogramované, akékoľvek práce mimo štandard sú spoplatnené podľa cenníka.
O štandardoch bol zákazník informovaný a bola mu odprezentovaná ukážka. Za štandard sa považuje konkrétna stránka - eshop http://peknepradlo.sk/, alebo osobná stránka http://mbmmat.sk/


5.9. Všetky práce ktoré niesu dohodnuté zmluvne sa riadia zverejnením cenníkom.
 

6. Platobné podmienky

 

 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti XTREAM a.s. dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a/alebo vytvorený Produkt.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti XTREAM a.s. dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených spoločnosťou XTREAM a.s. najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

6.3. Zálohová platba z celkového obratu musí byť uhradená na bankovom účte spoločnosti XTREAM a.s. najneskôr 5 pracovných dní pred realizáciou zákazky, ak v Zmluve a/alebo Objednávke nie je uvedené inak. V opačnom prípade XTREAM a.s. neručí za realizáciu zákazky.

6.4. Ak v Zmluve a/alebo Objednávke nie je uvedené inak, spoločnosť XTREAM a.s. sa zaväzuje odovzdať Produkt až po prijatí dohodnutej odmeny v plnej výške.

6.5. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je XTREAM a.s. oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pri omeškaní presahujúcom 30 dní je XTREAM a.s. oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb, resp. vykonávanie prác, pričom sa v takom prípade primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.

6.7. V prípade že Objednávateľ neuhradí faktúru do splatnosti, je XTREAM a.s. oprávnená zaslať mu písomnú upomienku spoplatnenú 3 EUR, ktorú je klient povinný uhradiť.
 

7. Odovzdanie

 

 

7.1. XTREAM a.s. poskytne Služby resp. odovzdá Objednávateľovi Produkt v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke.

7.2. V prípade technickej poruchy, ktorá spoločnosti XTREAM a.s. znemožní poskytnutie Služieb resp. dodanie Produktu Objednávateľovi v dohodnutom čase, budú Služby resp. Produkt po vzájomnej dohode odovzdané náhradným spôsobom na náklady tej Zmluvnej strany, u ktorej technická porucha vznikla.

7.3. V prípade že XTREAM a.s. urobila všetko preto aby odovzdala dielo na čas, ale bránili jej v tom okolnosti, ktoré nemohla ovplyvniť, tak sa odovzdanie diela odďaluje.
Do týchto okolností patrí:
a) nespolupráca Objednávateľa - najmä oneskorenie v schvaľovaní grafiky
b) nespolupráca Objednávateľa - nesúčinnosť pri zmene vlastníka domény
c) nespolupráca pôvodného držiteľa či registrátora domény
d) neuhradenie dohodnutej ceny včas - o čas oneskorenia, sa posúva aj termín vyhotovenia diela
 

8. Prevod vlastníckych a majetkových práv

 

 

8.1. V prípade, že Produkt bude mať charakter autorského diela, majetkové práva autora k Produktu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet Objednávateľ. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k prevzatému nosiču dát a majetkové práva autora (v zmysle § 18 Autorského zákona) dňom prijatia dohodnutej odmeny v plnej výške.

8.2. XTREAM a.s. si ponecháva právo publikovať a vystavovať Produkt vo svojich portfóliách a na webových stránkach, v galériách, dizajnérskych periodikách a iných médiách, avšak vždy len spôsobom, ktorým nedôjde k poškodeniu alebo ohrozeniu dobrej povesti (dobrého mena) Objednávateľa.

8.3. XTREAM a.s. udeľuje súhlas (licenciu) v prospech Objednávateľa na použitie Produktu nasledovným spôsobom:
• spracovanie, preklad a adaptáciu
• verejné rozširovanie originálu predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva
• verejné rozširovanie originálu nájmom alebo vypožičaním
• zaradenie do súborného diela
• verejné vystavenie
• verejné vykonanie
• verejný prenos

8.4. Súhlas (licencia) XTREAM a.s. v prospech Objednávateľa pre použitie Produktu je platný pre teritórium celý svet.

8.5. XTREAM a.s. udeľuje Objednávateľovi licenciu na dobu trvania podľa § 21 Autorského zákona.

8.6. XTREAM a.s. zaručuje skutočnosť, že je držiteľom všetkých práv autora k dielu podľa Autorského zákona.

8.7. V prípade že klient chce presunúť registrátora domény, alebo držiteľa domény na svoje alebo iné meno, je povinný o to požiadať najmenej 30 dní pred ukončením zaplateného obdobia.

8.8. Za presun regitrátora domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(registrátor domény je osoba alebo firma u ktorej je webstránka nahratá na počítači - správca serveru)

 

8.9. Za presun držiteľa domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(držiteľ domény je osoba alebo firma na ktorú je vlastníctvo domény napísané)
 

9. Zodpovednosť za škodu, záruky a reklamácie

 

 

9.1. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2. XTREAM a.s. poskytuje na Produkt záruku na jeho funkčnosť. Chyby Produktu, ktoré nezodpovedajú Špecifikácii uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke alebo aktuálnym štandardom a normám platným v čase odovzdania produktu, zistené do 12 mesiacov po odovzdaní Produktu, XTREAM a.s. odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Ak nie je uvedené v Zmluve a/alebo Objednávke inak, na Produkt sa neposkytuje žiadna ďalšia záruka.

9.3. XTREAM a.s. zodpovedá za prípadné porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb, ku ktorému dôjde v súvislosti so zhotovením diela (s výnimkou materiálov dodaných Objednávateľom). V prípade, že dotknutá tretia osoba namietne porušenie svojich autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva voči Objednávateľovi, XTREAM a.s. bude povinná objednávateľovi bez zbytočného odkladu preukázať, že k porušeniu práv tretej osoby nedošlo, a to bez časového obmedzenia aj po uplynutí reklamačnej lehoty.

9.4. XTREAM a.s. nezodpovedá za vady Produktu, ktoré boli spôsobené:
• manipuláciou s dátami v rozpore s pokynmi XTREAM a.s.
• prevádzkou a užívaním Produktu v rozpore s pokynmi XTREAM a.s.
• akýmkoľvek technickým zásahom Objednávateľa do Produktu bez súhlasu XTREAM a.s.

9.5. Objednávateľ môže nahlásiť reklamáciu písomne pridaním správy do príslušného projektu zaslaním emailu na info(zavináč)xtream.sk. V reklamácii je Objednávateľ povinný popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.

9.6. Všetky oprávnené reklamácie je XTREAM a.s. povinná odstrániť neodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od preukázateľného doručenia oprávnenej reklamácie. Vady vedúce k nefunkčnosti Produktu je XTREAM a.s. povinná odstrániť do 2 pracovných dní.

9.7. Riziko vyplývajúce z používania Produktu znáša Objednávateľ, ktorý je tiež zodpovedný za prípadné porušenie autorských práv, práv priemyselného vlastníctva a iných práv tretích osôb, ak k tomuto porušeniu práv došlo v dôsledku použitia podkladov poskytnutých spoločnosti XTREAM a.s. Objednávateľom.

9.8. XTREAM a.s. nenesie zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Produkt, a to aj vtedy, keď bola XTREAM a.s. upozornená na možnosť takejto škody.

9.9. XTREAM a.s. nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, pokiaľ sa tak stane z dôvodov predstavujúcich okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

9.10. XTREAM a.s. neručí za jazykovú úpravu Produktu.

 

10. Osobné údaje a ochrana dôverných dát

 

 

10.1. Každá Zmluvná strana môže obdržať dôverné technické a obchodné informácie a materiály druhej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s vytvorením Produktu, pričom sa zaväzujú, že tieto skutočnosti nezverejnia, ani ich neposkytnú a/alebo nesprístupnia tretej osobe. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po skončení účinnosti Zmluvy.

10.2. XTREAM a.s. sa zaväzuje postupovať pri plnení Zmluvy plne v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon). XTREAM a.s. vyhlasuje, že uskutočnila všetky opatrenia stanovené zákonom, najmä poučila svojich zamestnancov o právach a povinnostiach, ktoré im zo zákona vyplývajú aj o zodpovednosti za ich porušenie, určila zodpovednú osobu, uskutočnila všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby zabránila zneužitiu, odcudzeniu či strate osobných údajov a pod.
 

11. Spoločné ustanovenia

 

 

11.1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám
nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

11.2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.
 

12. Záverečné ustanovenia

 

 

12.1. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

12.2. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú vo VOP, Objednávke a/alebo Zmluve výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

12.3. XTREAM a.s. si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke http://xtream.sk/obchodne-podmienky s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.
 
12.4. VOP nadobúdajú účinnosť najskôr po 5 dňoch odo dňa ich zverejnenia.

12.5. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred týmito VOP. Pôsobnosť týchto VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou účastníkov Zmluvy. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. marca 2011.
 

13. Webhostingové služby

 

 

13.1. Ak sa jedná o webhosting, tak v prípade že Objednávateľ neuhradí faktúru za webhosting do dátumu splatnosti, bude od služby odpojený, čo zahŕňa aj nefunkčnosť emailov. Po pripísaní platby na účet, budewebhosting spustený do dvoch pracovných dní.

13.2. Za znovuzapojenie si účtujeme manipulačný poplatok 50 EUR.

13.3. V prípade že si klient objedná prostredníctvom emailu rezerváciu domény alebo webhosting, napríklad www.mojastranka.sk tak sa objednávka považuje za záväznú, služba mu bude okamžite zriadená a klient je povinný vystavenú faktúru za službu zaplatiť najneskôr do 14 dní od vystavenia. Inak bude odpojený a musí uhradiť upomienku i znovuzapojenie, taktiež bude v prípade neuhradenia celá pohľadávka vymáhaná súdnou cestou.

13.4. Webhosting a iné doménové služby sa objednávkou uzatvárajú na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou, pričom klient vždy platí službu rok dopredu. V prípade že chce službu zrušiť, tak toto musí emailom oznámiť najneskôr 30 dní pred vypršaním predplateného obdobia na email info(zavináč)xtream.sk, inak je povinný uhradiť celý poplatok za službu na ďalší rok.

13.5. V prípade že klient má zriadenú webhostingovú službu, tak 2 týždne pred vypršaním mu naša spoločnosť zašle faktúru na ďalšie obdobie. Ktorú je klient povinný uhradiť.

13.6. V prípade že klient prestúpi k inej spoločnosti, tak je mu automaticky zrušená webhostingová služba, ale musí tak urobiť najneskôr jeden mesiac pred ukončeným predplateného obdobia, inak mu bude poplatok za ďalšie obdobie účtovaný v plnej výške.

13.7. V prípade že klient chce presunúť registrátora domény, alebo držiteľa domény na svoje alebo iné meno, je povinný o to požiadať najmenej 30 dní pred ukončením zaplateného obdobia.

13.8. Za presun regitrátora domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(registrátor domény je osoba alebo firma u ktorej je webstránka nahratá na počítači - správca serveru)

 

13.9. Za presun držiteľa domény si účtujeme manipulačný poplatok 100 EUR
(držiteľ domény je osoba alebo firma na ktorú je vlastníctvo domény napísané)


Všetky práva vyhradené. Kopírovanie textu a obrázkov je povolené len so súhlasom XTREAM a.s. a uvedením zdroja www.xtream.sk